Privacyverklaring

Educatieve zorgboerderij Landelijk leven B.V.
De Akker 10
4031JX Ingen
0344-693218
contact@ezll.nl
K.v.K.: 74967894
AGB code: 98104250/73736982
Verwerkingsverantwoordelijke: Annette van Dam

Uw persoonsgegevens en privacy bij Educatieve zorgboerderij Landelijk leven

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige begeleidingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Er kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, een juiste begeleiding te geven die van belang is voor uw welbevinden of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van Landelijk leven
Landelijk leven is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die bij Landelijk leven plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Landelijk leven als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gaat gebeuren via onze website.
Alle medewerkers van Landelijk leven hebben een Gedragscode ondertekend waardoor zij zich verplichten om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor gegevens mbt. begeleiding is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste begeleiding), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.
Uw dossier moet langer bewaard worden als:
o Er een andere wettelijke termijn is
o Dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening
o De gegevens van groot belang zijn voor anderen, zoals uw kinderen of als u een procedure heeft aangespannen tegen uw zorgverlener en deze de gegevens nodig heeft voor zijn verweer.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
o Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
o Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
o Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
o Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
o Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
o Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
o Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Landelijk leven. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Na ontvangst krijgt u binnen 14 dagen een reactie van ons over de persoonlijke overhandiging van de gegevens.

Richt uw aangetekende brief aan:
Educatieve zorgboerderij Landelijk leven B.V.
t.a.v. A.H.M. van Dam
De Akker 10
4031JX Ingen

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Landelijk leven hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Uitwisseling gegevens
Dit zijn gegevens die gedeeld worden met uw apotheek en/of uw behandelende specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts of psychiater aan u heeft voorgeschreven, maar ook om andere informatie die van belang zijn voor uw begeleiding of behandeling.

Datalek
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat.

Alle organisaties in Nederland zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?
Ontdekken wij een datalek, dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren we, waar nodig, de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Voor vragen kunt u bellen naar 0344-693218 of mailen naar annette@ezll.nl

Voor klachten: raadpleeg ons Klachtenregelement, kijkt u op onze website www.ezll.nl

Educatieve zorgboerderij Landelijk leven B.V.

De Akker 10

4031JX Ingen

0344-693218

K.v.K.: 74967894

AGB code: 98104250/73736982

Verwerkingsverantwoordelijke:Annette van Dam